Drukuj

Nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe

Rada Gminy Długołęka, w dniu 17 września 2020 r., przyjęła uchwałę, dotyczącą określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

 1. Nagrodę może otrzymać mieszkaniec gminy Długołęka lub osoba reprezentująca czy pracująca na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów, związanych z wykonaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej, działających na terenie gminy Długołęka.
 2.  Nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wyniku sportowego:
  1) Osobie fizycznej za:
  – zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski,
  – zajęcie wysokiego miejsca  w międzynarodowej imprezie sportowej np. Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy,
  – zajęcie miejsca od 1-5 w imprezie sportowej w randze Mistrzostw Polski,
  – nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy.
  2) Trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, osiągających wyżej wymienione wyniki.
 3. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Długołęka z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  – macierzystego klubu zawodnika lub trenera,
  – trenera,
  – pełnoletniego zawodnika,
  – rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni,
  – placówki oświatowej, do której uczęszcza zawodnik,
  – związku sportowego,
  – Rady ds. sportu, powołanej przez Wójta Gminy Długołęka na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Długołęka, w terminie do 4 miesięcy od dnia uzyskania wyniku sportowego.
 5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:
  – dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy,
  – podpisaną klauzulę RODO.
 6. Jeżeli  zawodnik lub trener osiągnął kilka wybitnych wyników sportowych, może mu zostać przyznana tylko jedna nagroda w ciągu całego roku kalendarzowego. Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy lub pieniężny. Nagroda pieniężna wypłacana jest jednorazowo.
 7. Dokumenty do pobrania:
  Uchwała nr XXIII/252/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągniecia sportowe (wersja online: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11165)

Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zarządzenie nr 187/2022 Wójta Gminy Długołęka w sprawie przyznania nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13803

Aktualności

Z życia gminy
Dystrybucja węgla
Data publikacji: 23.11.2022r.

Dystrybucja węgla

Od 15 listopada istnieje możliwość złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla. W dniu 21 listopada Wójt Wojciech Błoński w imieniu gminy podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą S.A....

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 22.11.2022r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kamień - MPZP Kamień III - teren...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich