Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Nasza Gmina

Rada Gminy

Uchwały

Uchwały

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Gminy: Uchwały Rady...

Rada Gminy – informacje ogólne

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat licząc od daty wyborów. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obecnie Rada Gminy Długołęka liczy 21 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego.

Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia wójt gminy. Obsługa ta odbywa się poprzez Biuro Rady Gminy, które znajduje się w Urzędzie Gminy. Sprawy Biura Rady prowadzą: pani Marta Jażdżyk i pan Emil Sozański (pok. Nr 2, tel. 71 323 02 32, e-mail brg@gmina.dlugoleka.pl)

Sesje Rady Gminy odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12, bądź za pomocą telekonferencji w programie e-Sesja. Porządek obrad poszczególnych sesji dostępny jest najpóźniej na 7 dni przed terminem danej sesji. Wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Biura Rady Gminy Długołęka w Urzędzie Gminy oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Długołęka.

Przewodniczącą Rady Gminy jest Pani Maria Szymerowska a Wiceprzewodniczącymi Pani Marta Wantrych i Pan Tomasz Maliga.

Kontakt mieszkańców z radnymi jest możliwy poprzez Biuro Rady Gminy.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich