Deklaracja dostępności

Gmina Długołęka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Długołęka.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mieczysław Szynkarowski, sekretarz@gmina.dlugoleka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 32 30 201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka) prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. Robotniczej. Wejście to jest przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach. Drugie wejście znajduje się od strony parkingu. Przy tym wejściu wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście znajduje się od strony placu zabaw. Przed wejściem narysowane są trzy koperty dla uprzywilejowanych pojazdów. W przypadku zaparkowania 3 pojazdów, dostęp dla osób o szczególnych potrzebach jest utrudniony.
  2. W budynku znajdują się poziomy: 0 (parter) i 1 . Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i na I piętrze. Na pierwsze piętro można wjechać windą. Winda znajduje się na wprost schodów. Winda posiada oznaczenia pięter  za pomocą alfabetu Braille’a.
  3. Biuro Podawcze znajduje się po prawej stronie wejścia głównego na parterze budynku. Biuro podawcze wyposażone jest w specjalne stanowisko do obsługi osób o szczególnych potrzebach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku oraz na I piętrze. Pętle indukcyjne znajdują się w Biurze Podawczym, Kancelarii Wójta, Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego. System FM znajduje się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długołęka.
  4. Na parkingu Urzędu Gminy Długołęka znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W urzędzie jest możliwości skorzystania z wideotłumacza języka migowego. Usługa tłumacza migowego on-line jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy