Jest praca dla animatora sportu
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 09.06.2021r.
Drukuj

Jest praca dla animatora sportu

Wójt Gminy Długołęka ogłasza nabór na stanowisko animatora Orlika w Łozinie.

Wymiar czasu: 56 godzin miesięcznie. Projekt trwa 9 miesięcy (marzec – listopad) – na ten okres przyznawane jest dofinasowanie z MSiT.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie z zakresu: wychowania fizycznego, animator sportu;
 2. Predyspozycja do pracy w środowisku lokalnym;
 3. Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 4. Niekaralność.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 2. Przygotowanie pedagogiczne.

Podstawowe obowiązki:

 1. Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • Organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • Przeprowadzenie przynajmniej dwóch / jednej lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;
 • Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach Projektu;
 • Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 • Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu;
 • Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i podanego do publicznej wiadomości;
 • Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego Projektu na tablicy informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje Projekt;
 • Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu;
 1. Dbanie o dobre imię Zleceniodawcy, Ministerstwa Sportu oraz innych ewentualnych partnerów Projektu;
 1. Prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu poświęconego na realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy;
 1. Inne zadania powierzone Zleceniodawcy w trakcie realizacji Projektu.

Szczegółowe obowiązki:

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia wszelkich komunikatów i informacji dotyczących przebiegu pandemii COVID – 19 oraz do stosowania się wszelkich zaleceń i instrukcji wydanych przez uprawnione w tym zakresie organy w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Sportu;
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania metodyki i organizacji zajęć sportowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu wszelkich wytycznych wydanych przez uprawnione organy oraz przez Zleceniodawcę, w tym komunikatów Zleceniodawcy publikowanych na stronie internetowej www.projektorlik.pl;
 • Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Umowy;
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć;
 • Zleceniobiorca obowiązany jest informować Zleceniodawcę i Jednostkę Samorządu Terytorialnego/Zarządcę Orlika o przeszkodach w wykonywaniu zawartej Umowy lub dochowaniu terminu przeprowadzenia zajęć, niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości;
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować uczestników zajęć o ich odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, w sytuacji, w której posiada informacje o niemożliwości.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczający wykształcenie;
 4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity (Dz.U.2019.1781 t.j. )

Dokumenty należy składać:

-osobiście w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12; 55-095 Mirków;

– listownie na adres podany wyżej;

– e-mail, na adres: m.korny@gmina.dlugoleka.pl.

Termin składania dokumentów trwa do dnia 16 czerwca 2021 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich