<strong>Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”</strong>
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 09.01.2023r.
Drukuj

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka”

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego m.in. na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jednocześnie przypominam, że Rada Gminy Długołęka uchwałą nr XIX/298/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, postanowiła o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym wyznaczam właścicielom w/w nieruchomości niezamieszkałych termin do 10 marca 2023 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, o wyłączeniu się z  systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W oświadczeniu, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Długołęka oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
W/w oświadczanie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długołęka” i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy.


Oświadczenie należy złożyć w oryginale w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, poprzez pocztę tradycyjną lub poprzez ePUAP. Oświadczenia, które wpłyną do Urzędu Gminy po 10 marca 2023 r. nie będą uwzględniane. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich