Informacja o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbierania odpadów komunalnych
Kategoria: Ochrona środowiska
Data publikacji: 14.05.2024r.
Drukuj

Informacja o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbierania odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2024 r. każda nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, leżąca na terenie gminy Długołęka, tj. działalność gospodarcza, szkoła, placówka użyteczności publicznej, będzie musiała posiadać umowę z firmą, wpisaną do rejestru działalności regulowanej Urzędu Gminy Długołęka, w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Taki rejestr dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka, w zakładce Ochrona Środowiska (https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/49-ochrona-srodowiska?lang=PL).

Wymóg ten jest spowodowany wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (uchwała nr LXIX/775/24 Rady Gminy Długołęka z dnia 25.04.2024 r.).

W związku z tym każdy właściciel, zarządca, najemca lub użytkownik nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany do złożenia kopii wyżej wymienionej umowy do 31 lipca 2024 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka.

Gmina Długołęka będzie prowadzić ewidencję tych umów, co wynika z art. 3 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399 t.j.) i prowadzić kontrole w tym zakresie.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399 t.j.) oraz wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich