Drukuj

Dostępność urzędu i jednostek podległych


Gmina Długołęka jest partnerem w projekcie pn. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Celem głównym projektu jest wypracowanie w partnerstwie ponadarowym i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jst na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach. Partnerstwo zostało utworzone przez doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością instytucję badawczo – szkoleniową, Gminę Długołęka oraz gminę partnerską Velen z Niemiec. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania, wymiana informacji i doświadczeń.


Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie (model) „Dostępna Gmina” złożone z 5 części:


Część 1: Procedura wdrożeniowa


Część 2: Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach


Część 3: Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach


Część 4: Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek


Część 5: Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji.


Rozwiązanie należy uznać za innowacyjne w polskich warunkach co najmniej z dwóch powodów:

1. nikt dotychczas nie wdrożył kompleksowo rozwiązań z Niemiec w obszarze dostępności do usług publicznych grup o specjalnych potrzebach zarówno w urzędzie gminy, jak i podległych mu jednostkach (od narzędzi kompleksowego audytu, poprzez opis i procedurę wdrożeniową sposobu świadczeń usług publicznych i standard obsługi osób ze specjalnymi potrzebami do kompleksowych szkoleń w tym zakresie),

2. założono przeszkolenie grupy tzw. multiplikatorów – osób w pełni przygotowanych do wdrożenia i monitorowania rozwiązań w obszarze dostępności w podległych urzędowi jednostkach.


Projekt pn. „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich”

Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z. o. o.

Partner: Gmina Długołęka

Partner ponadnarodowy: Miasto Velen

Okres realizacji: październik 2019 – marzec 2022

Wartość projektu: 1 447 310,40 zł (w tym wartość budżetu Gminy Długołęka 533.093,00 zł)

Wartość dofinansowania: 1 403 742,40 zł (w tym dla Gminy Długołęka 492 885,00 zł)

Wkład własny: wniesiony w formie niepieniężnej.

Aktualności

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich