Informacja dotycząca zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Kategoria:
Data publikacji: 04.07.2022r.
Drukuj

Informacja dotycząca zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV/530/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty wyjaśniamy, co następuje.

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022.1297) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2 powoływanej ustawy określa, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty ponoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami są ściśle powiązane z kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymaniem systemu w opisanym wyżej zakresie i nie są waloryzowane w oparciu o wskaźniki inflacji.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przez co rozumie się odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

Obecnie mieszkaniec za opłatę uzależnioną od liczby osób w gospodarstwie domowym do systemu może przekazać całość odpadów wytworzonych w gospodarstwie. Gmina natomiast płaci za masę odpadów, jaka została odebrana z terenu gminy i zagospodarowana.

Ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy Długołęka w załączonej poniżej tabeli. Na lata 2022 i 2023 przyjęto wartości prognozowane w oparciu o dotychczasowe trendy. Prognozowany wzrost ilości odpadów na jednego mieszkańca w 2023 r w stosunku do roku 2019 to dokładnie 92 kg.

RokŚrednia ilość odpadów przypadająca na mieszkańca [Mg]
20190,508
20200,538
20210,568
20220,582
20230,600

Dotychczas utrzymywana była w gminie Długołęka stawka w wysokości 19 zł za osobę. Była ona wynikiem podjętej w latach ubiegłych decyzji o zorganizowaniu postępowania przetargowego na odbiór odpadów z terenu gminy przez okres 4 lat, a więc do roku 2023. Ustalona wówczas stawka miała obowiązywać w trakcie trwania umowy. Niestety sytuacja związana z wojną w Ukrainie wpłynęła w sposób niemożliwy do przewidzenia w czasie zawarcia umowy na możliwość jej realizacji na wcześniej ustalonych warunkach. W kontekście koniecznej do wprowadzenia podwyżki za gospodarowanie odpadami warto przyjrzeć się opłatom za odpady w sąsiednich gminach. Jak widać – nawet po podwyżce opłata na terenie naszej gminy jest niższa niż u sąsiadów. To również świadczy o podjętych przez Wójta krokach zmierzających do utrzymania opłat za odpady dla mieszkańców na możliwie najniższym poziomie.

GminaStawka [zł]
Dobroszyce29,00 – selektywne 130,00 – mies. – rodziny wielodzietne
Trzebnica33,00 – selektywne 66,00 – nieselektywne
Siechnice, Czernica, Żórawina Oława34,00 – selektywne 68,00 – nieselektywne
Oborniki Śląskie35,00 – selektywne 70,00 – nieselektywne
Kąty Wrocławskie29,00 – selektywne 58,00 – nieselektywne

W tym miejscu należy również wyjaśnić, iż wybór nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. w oparciu o faktyczną ilość wytworzonych odpadów lub zużycia wody,  możliwe będzie dopiero po rozpisaniu kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obecna umowa obowiązuje do 30 grudnia 2023 roku, tak więc zmiana w tym zakresie możliwa będzie w 2024 roku, po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich