Drukuj

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy zaliczane są do jej wewnętrznych organów. Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje stałe i doraźne, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Ponadto Rada ustala też liczbę członków i składy komisji. Przewodniczący komisji wybierani i odwoływani są w drodze uchwały przez Radę Gminy. Oprócz tego w skład każdej komisji wchodzą zastępca przewodniczącego oraz jej członkowie.

Na podstawie § 33 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 405 ze zm.) Rada powołuje następujące komisje stałe:

 1. Komisja rewizyjna,   
  1a. Komisja skarg, wniosków i petycji,
 2. Komisja budżetowa,
 3. Komisja rolna,
 4. Komisja rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji,
 5. Komisja oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 6. Komisja kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy ponadto wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład komisji rewizyjnej:

 1. Agata Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji
 2. Dariusz Podyma,
 3. Elżbieta Świerczyńska,
 4. Stanisław Azarewicz,
 5. Agnieszka Kaniewska.

1a. Komisja skarg, wniosków i petycji

Komisja skarg, wniosków i petycji jest zobowiązana do wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze, wniosku czy petycji, przygotowania projektu odpowiedzi oraz przedłożenia propozycji, co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. Komisja rozpatruje skargi, wnioski i petycje we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez wójta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.

Skład komisji skarg, wniosków i petycji:

 1. Hanna Olichwer – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Kaczor-Tykierko,
 3. Przemysław Poroszewski,
 4. Dariusz Śmichura,
 5. Michał Zapiór,
 6. Agnieszka Kaniewska,
 7. Joanna Janusz.

2. Komisja budżetowa

Do zakresu działania komisji budżetowej należy w szczególności: opiniowanie projektu budżetu; ocena realizacji i wykonania budżetu; ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetu Gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych; opiniowanie projektów uchwał rodzących skutek finansowy dla budżetu Gminy w tym opiniowanie projektów uchwał określających stawki opłat i podatków lokalnych.

Skład komisji budżetowej:

 1. Agnieszka Kaczor-Tykierko – Przewodnicząca
 2. Michał Zapiór,
 3. Józef Wantrych,
 4. Agata Kaczmarek,
 5. Stanisław Azarewicz,
 6. Sylwia Żurkiewicz,
 7. Przemysław Poroszewski,
 8. Elżbieta Świerczyńska,
 9. Marta Wantrych.

3. Komisja rolna

Do zakresu działania komisji rolnej należy w szczególności: sprawy związane problematyką rolnictwa, leśnictwa, melioracji; opiniowanie projektów uchwał w zakresie rolnictwa, leśnictwa, melioracji; opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.

Skład komisji rolnej:

 1. Agnieszka Kaniewska – Przewodnicząca
 2. Józef Wantrych,
 3. Tomasz Maliga,
 4. Dariusz Śmichura,
 5. Joanna Janusz.

4. Komisja rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji

Do zakresu działania komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji, należy w szczególności: sprawy zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości gminnych; gospodarowanie mieniem gminnym; opiniowanie projektów uchwał w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska, transportu, gospodarki wodno- ściekowej, nazewnictwa ulic, placów, parków, oraz ochrony zabytków; opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji; sprawy ochrony środowiska i transportu.

Skład komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji:

 1. Michał Zapiór – Przewodniczący
 2. Dariusz Podyma,
 3. Hanna Olichwer,
 4. Agata Kaczmarek,
 5. Anna Romek,
 6. Marta Wantrych,
 7. Krzysztof Karczewski,
 8. Przemysław Poroszewski,
 9. Jolanta Wołowiec,
 10. Sylwia Żurkiewicz,
 11. Arkadiusz Szydełko,
 12. Joanna Janusz.

5. Komisja oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej

Do zakresu działania komisji oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej należą w szczególności: sprawy oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiniowanie projektów uchwał w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji, ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.

Skład komisji oświaty ochrony zdrowia i opieki społecznej:

 1. Dariusz Podyma – Przewodniczący
 2. Maria Szymerowska,
 3. Agnieszka Kaniewska,
 4. Dariusz Wojtasik,
 5. Stanisław Azarewicz,
 6. Marta Wantrych.

6. Komisja kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do zakresu działania komisji kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności: sprawy kultury, sportu, promocji Gminy, współpracy z zagranicą, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał w zakresie kultury, sportu, promocji Gminy i współpracy z zagranicą, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji, ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.

Skład komisji kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Dariusz Wojtasik – Przewodniczący
 2. Józef Wantrych,
 3. Arkadiusz Szydełko,
 4. Krzysztof Karczewski,
 5. Sylwia Żurkiewicz.

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące
Data publikacji: 04.04.2024r.

Budowa crossowego toru rowerowego w Brzeziej Łące

Projekt pt. „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez budowę crossowego toru rowerowego wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Brzezia Łąka w gminie...

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu
Data publikacji: 04.04.2024r.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Siedlcu

Projekt pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Siedlcu (etap II), gmina...

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie
Data publikacji: 28.04.2023r.

Gmina Długołęka turystycznie i aktywnie

Prezentujemy Państwu folder z miejscami, które warto zobaczyć w gminie Długołęka. Oczywiście ze względu na liczne urokliwe miejsca w naszej gminie, nie wszystkie udało się zmieścić w tym...

Skatepark w Kiełczowie
Data publikacji: 05.04.2022r.

Skatepark w Kiełczowie

1 marca 2022 r. w Kiełczowie odbyło się otwarcie pierwszego w gminie Długołęka skateparku. Zobaczcie, jak ten obiekt - cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży - wygląda, i...

Trasy rowerowe
Data publikacji: 12.04.2021r.

Trasy rowerowe

Gmina Długołęka, położona wśród malowniczych lasów, pełnych ryb stawów oraz posiadających wielowiekową historię zabytków, stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla miłośników turystyki...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich