Śliwice: budowa chodnika

We wrześniu 2023 r. w obecności pana Ryszarda Bąby – sołtysa Śliwic oraz Radnej Agnieszki Kaczor-Tykierko została podpisana umowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1920D, w m. Śliwice.

Zakres umowy obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,
  • uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
  • uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, zgód itp. niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy,
  • dokonanie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych przez Wykonawcę,
  • realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
  • uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Obecnie trwają prace koordynacyjne nad projektem.

Prezentujemy wizualizacje

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich