Kiełczówek: projekt budowy zaplecza sportowego z salą świetlicową

22 kwietnia podpisano umowę z firmami G&G Projekt Piotr Golc i G&G Projekt Paweł Golc na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową oraz zagospodarowaniem terenu w Kiełczówku oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją.

Przedmiot umowy, w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmuje:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzjami oraz z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami wymaganych przepisami,
  • projekt techniczny (wykonawczy),
  • dyspozycje szczegółowe wykonania elementów wykończeniowych,
  • kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla powyższych opracowań,
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż,
  • wizualizacje obrazujące z zewnątrz cały przedmiot zamówienia.

Termin przedłożenia dwóch koncepcji zagospodarowania terenu oraz koncepcji budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową – do 22 czerwca br.; termin wykonania projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego – do 22 września br., natomiast termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz przekazanie kompletnego przedmiotu umowy – do 22 listopada br.

Przy podpisaniu umowy obecny był Radny Michał Zapiór oraz Sołtys wsi Kiełczówek Przemysław Pękala.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich