Domaszczyn: Przebudowa Prostej i Jaśminowej

Dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą IRDRO Stanisław Szymczuk z Ligoty Pięknej, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prostej i Jaśminowej w Domaszczynie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, a więc projektu budowlanego, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru prac do wykonania, kosztorysu inwestorskiego, docelowej i zastępczej organizacji ruchu oraz wszelkich uzgodnień, operatów,
zgód i opinii wymaganych przepisami, w zakresie:
a) projekt dróg w obszarze KD (droga dojazdowa) o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
b) projekt dróg w obszarze KPJ (ciąg pieszo-jezdny), i MN (zabudowa mieszkaniowa) o nawierzchni z kostki betonowej wraz i infrastruktura towarzysząca;
c) projekt chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
d) projekt zjazdów i dojść do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
e) zaprojektowanie odwodnienia ulicznego;
f) zaprojektowania kanałów technologicznych;
g) opracowanie projektu oświetlenia ulicznego;
h) opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania robót budowlanych;
i) opracowania projektu organizacji ruchu docelowego.

Inwestycja ma być zrealizowana do 13 sierpnia 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich