Domaszczyn: Park Domaszczyn 2 przekazał działkę pod budowę świetlicy wiejskiej

W czerwcu 2023 roku doszło do istotnego wydarzenia dla mieszkańców wsi Domaszczyn.

Spółka Park Domaszczyn 2 Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu której działali pan Dariusz Koczar i pan Jarosław Orliński, przekazała Gminie Długołęka działkę oznaczoną geodezyjnie nr 419/9 o powierzchni 2060 m2 w celu realizacji planów związanych z budową świetlicy wiejskiej.

Darowizna ta była efektem długotrwałych rozmów i ustaleń pomiędzy Gminą, a Spółką Park Domaszczyn 2. Już w styczniu 2021 roku zostało sporządzone porozumienie, mające na celu realizację planów Gminy związanych z budową świetlicy wiejskiej oraz planów Spółki Park Domaszczyn 2 dotyczących promocji przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie „Park Domaszczyn 2” oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do różnorodnej infrastruktury.

W ramach tej umowy, na koszt i zlecenie Spółki Park Domaszczyn, został sporządzony projekt architektoniczny przyszłej świetlicy, a także uzyskano pozwolenie na budowę budynku świetlicy wiejskiej. Zgodnie z ustaleniami, pozwolenie to zostało przekazane Gminie Długołęka w celu dalszej realizacji inwestycji.

Nie byłoby to możliwe bez determinacji i zaangażowania pani Joanny Adamek, zastępcy Wójta Gminy Długołęka, Magdaleny Tomali, kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, oraz pełnego wsparcia, przychylności i akceptacji Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński Dodatkowo, ważną rolę odegrali panowie Dariusz Koczar i Jarosław Orliński, którzy działali w imieniu Spółki Park Domaszczyn 2, przekazując działkę pod budowę świetlicy wiejskiej.

Należy również wspomnieć o pani Joannie Janusz, sołtysce Domaszczyna i jednocześnie Radnej Gminy, której marzenie o świetlicy dla sołectwa Domaszczyn jest coraz bliżej spełnienia. Dzięki jej niezłomnej postawie i nieustającemu zaangażowaniu, realizacja tego przedsięwzięcia staje się rzeczywistością, otwierając drzwi dla spotkań, aktywności kulturalnej i rozwoju społeczności lokalnej w Domaszczynie.

Dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu wszystkich zaangażowanych stron udało się osiągnąć to, co wydawało się trudne do wykonania. Obecnie gmina posiada działkę wraz z pozwoleniem na budowę świetlicy wiejskiej, która będzie służyć mieszkańcom Domaszczyna jako miejsce spotkań kulturalnych, zajęć edukacyjnych oraz integracji społeczności lokalnej.

To wydarzenie stanowi istotny krok w rozwoju infrastruktury społecznej w Gminie Długołęka i jest przykładem udanej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich