Domaszczyn: budowa ul. Wierzbowej

W czwartek 6 kwietnia 2023 r. w obecności radnej gminy i sołtyski Domaszczyna Joanny Janusz została podpisana umowa z wykonawcą, firmą AN-GREG Grzegorz Stiller na realizację robót budowlanych związanych z budową ul. Wierzbowej (dz. nr ew. 249) w Domaszczynie.

Zostaną wykonane następujące prace:

 • roboty budowlane polegające na budowie ul. Wierzbowej o nawierzchni bitumicznej wraz chodnikiem szerokości 2.0m i zjazdami, w tym:
 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
 • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
 • wykonanie ław pod krawężniki i krawężników betonowych,
 • wykonanie ławy pod obrzeża betonowe i obrzeży betonowych,
 • wykonanie chodnika szerokości 2m,
 • wykonanie konstrukcji podbudowy dróg i zjazdów
 • wykonanie nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
 • wykonanie regulacji pionowych studzienek dla włazów kanałowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
 • wykonanie oznakowania drogowego pionowego (montaż i demontaż oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót),
 • wykonanie i uzgodnienie oznakowania drogowego docelowej organizacji ruchu.

Termin zakończenia prac planowany jest na październik bieżącego roku.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich