Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Ochrona środowiska

Przyroda

Obszary NATURA 2000

Na terenie gminy Długołęka znajdują się trzy obszary chronione w ramach programu sieci objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Obszary chronione nie są równomiernie rozmieszczone – najatrakcyjniejsze tereny ciągną się wzdłuż Widawy, w okolicach Borowej i Rakowa oraz wokół Ramiszowa, Domaszczyna i Szczodrego. 

Są to:

Kumaki Dobrej (PLH020078)

Stawy w Borowej (PLH020045)

Lasy Grędzińskie (PLH020081)

Pomniki Przyrody

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”

Pomniki przyrody są niezwykle cennym elementem edukacji ekologicznej dla mieszkańców, pobudzają zainteresowanie otaczającą nas przyrodą, poddawaną stałej presji urbanizacji i rozwoju. Gminne pomniki przyrody stanowią doskonały cel wypraw w gronie rodziny i przyjaciół oraz zachęcają do aktywnego poznawania przyrody.

Na terenie naszej gminy znajduje się 20 pojedynczych pomników przyrody, z czego 15 to dęby oraz jedna aleja – również dębowa.

Wykaz pomników przyrody

Wycinka drzew i krzewów

Drzewa i krzewy nie tylko produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Przez znajdujące się w liściach aparaty szparkowe absorbują także inne gazy, dla nas niebezpieczne, które wchodzą w skład smogu. Do tych gazów należy dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon. Z kolei na liściach i pyłach osadzają się tzw. cząstki stałe lub inaczej pył zawieszony oznaczany symbolem PM10 i PM2,5.  To także bardzo niebezpieczne składniki smogu. Drzewa uwalniają również substancje lotne o właściwościach bakteriobójczych, poprawiających oddychanie i krążenie, łagodzących napięcie.

Obecne przepisy ustawy o ochronie przyrody dają właścicielom nieruchomości dużo swobody w postępowaniu z drzewami na swoim terenie. To jednak nie oznacza, że powinniśmy bezrefleksyjnie wycinać wszystko “bo można”.

Dlatego apelujemy o rozwagę. Gdy planujemy wycinkę drzewa z powodu konieczności grabienia liści na jesień zastanówmy się jakie korzyści mamy z tego drzewa – cień, osłonę przed wiatrem, czystsze powietrze, a co za tym idzie oszczędności na oczyszczaczach powietrza, klimatyzatorach i ogrzewaniu, a przede wszystkim – jesteśmy zdrowsi. 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Osoby fizyczne, chcące usunąć drzewo z terenu swojej nieruchomości,  na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, składają zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie należy złożyć gdy obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm przekroczą:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie 21 dni przeprowadzane są oględziny. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewa.

Przed upływem 14 dni od oględzin organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin procedura musi zostać powtórzona.

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/71-wydzial-ochrony-srodowiska/artykuly/121-zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzew?lang=PL

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów

Składane przez podmioty lub osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości – np. dróg (Zarząd Powiatu, DSDiK, GDDKiA).

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/71-wydzial-ochrony-srodowiska/artykuly/119-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewkrzewow?lang=PL

Usunięcie drzew z terenów gminnych

Zezwolenie na usunięcie drzew z terenów będących w posiadaniu Gminy Długołęka wydaje Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich