Program „Ciepłe Mieszkanie”

Od 1 września 2023 r. w Gminie Długołęka ruszył nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale (w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne). Program nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych.

Kwota pozyskanej przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu to 2 675 000 zł, łącznie na realizację ok. 120 przedsięwzięć. Nabór wniosków do programu będzie prowadzony do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków, a ostateczne rozliczenie Beneficjentów powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

Zakres programu:

 • Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego (mieszkańca) jest demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż: pompy ciepła typu powietrze-woda, pompy ciepła powietrze-powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo kosztem kwalifikowanym jest również zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej.
 • Nie jest możliwe otrzymanie dotacji na zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej bez realizacji przedsięwzięcia głównego, tj. wymiany źródła ciepła. W lokalu objętym dofinansowaniem po realizacji przedsięwzięcia nie mogą funkcjonować żadne nieefektywne źródła ciepła (w tym również kominki, piece kaflowe itp.). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
 • Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne zestawione zostały w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W zależności od dochodu intensywność dofinansowania wynosi:

 • dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł (do podstawowego poziomu dofinansowania uprawniony jest właściciel, którego dochód roczny nie przekracza 120 000 zł),
 • dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł (dotyczy mieszkańców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym),
 • dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł (dotyczy mieszkańców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Mieszkaniec zainteresowany uzyskaniem dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do tut. urzędu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana umowa z beneficjentem, następnie mieszkaniec może przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na inwestycje już zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, wszelkie koszty powinny być poniesione po zawarciu umowy z gminą. Po realizacji przedsięwzięcia i złożeniu wniosku o rozliczenie Gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o wypłatę środków, środki są przekazywane do 30 dni na konto Gminy, następnie Gmina przekazuje środki do beneficjenta w ciągu 7 dni. Nie ma możliwości prefinansowania przedsięwzięcia w ramach programu.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie internetowej gminy Długołęka.

Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego oraz jego załącznikiem, a także regulaminem naboru wniosków oraz projektem umowy.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka – Biuro Podawcze lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Długołęka.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w gminie Długołęka.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 71-32-30-275, 71-32-30-273

e-mail: cieplemieszkanie@gmina.dlugoleka.pl

Informacje niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 • Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 • Numer rachunku bankowego.
 • Numer księgi wieczystej, numer działki.
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 • Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 • Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowych itp.).
 • Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 • W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
 • Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku (zaświadczenie wydawane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Przydatne linki:

Zarządzenie nr 298/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Długołęka.

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja do programu

Program Ciepłe Mieszkanie w gminie Długołęka:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 6
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 0
 • Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 0 zł
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich