Drukuj

Niska emisja i ścieki

Spalanie odpadów

Nagminną praktyką w wielu gospodarstwach na terenie naszej gminy jest palenie śmieci w piecach domowych. Mieszkańcy chcą tym samym zaoszczędzić na węglu i wywozie odpadów. Oszczędność jest tylko pozorna. Płacimy za to utratą własnego zdrowia oraz zdrowia naszych dzieci!

Podczas palenia plastików, gum, obuwia, opon, lakierowanych i malowanych mebli, kartonów po napojach i mleku, ubrań i itp., w piecach domowych, w spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Trujące substancje, takie jak: dioksyny i furany, tlenki siarki, węgla, azotu, metale ciężkie), wydzielające się przy spalaniu śmieci powodują:

  • choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok, gardła i krtani – wywołane drażniącym lub alergicznym działaniem na błonę śluzową pod postacią ostrych i przewlekłych nieżytów błony śluzowej,
  • zmiany chorobowe na skórze,
  • choroby trzustki, wątroby i nerek.


Ponadto:

  • stanowią zagrożenie dla rozwoju płodu, gdyż wywołują zmiany genetyczne, będące przyczyną powstawania wad wrodzonych u dzieci,
  • mogą uszkodzić rdzeń kręgowy i korę mózgową,
  • długotrwałe narażenie organizmu na wysokie dawki dioksyn może objawić się dopiero po wielu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.


W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych! Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04 z późn. zm.): ”kto wbrew art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.


Dotacje na wymianę pieców węglowych


Wkrótce więcej szczegółów.


Oczyszczanie ścieków

Wniosek o przyznanie dotacji na częściową refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni

Wykaz podmiotów odbierających nieczystości płynne


Jak oczyszczane są ścieki?


Proces oczyszczania ścieków komunalnych, a więc ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, a także z wodami opadowymi, jest procesem skomplikowanym i odbywa się w specjalistycznych instalacjach – oczyszczalniach ścieków.


Ścieki charakteryzują się znaczną zawartością zawiesin mineralnych, związków organicznych i nieorganicznych, zawierają wirusy i bakterie chorobotwórcze (m.in. E.coli), a także jaja pasożytów.


Sam proces oczyszczania ścieków jest złożony. Obejmuje on oczyszczanie mechaniczne, zwane także wstępnym, oraz oczyszczanie biologiczne. Oczyszczanie mechaniczne ma za zadanie przede wszystkim usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń o stosunkowo dużej średnicy – większych ciał stałych, cząstek piasku o średnicy 0,1 mm i większych oraz osadów wstępnych, a także olejów i tłuszczy. Kolejnym etapem jest oczyszczanie biologiczne, które polega na rozkładzie zanieczyszczeń
w procesach biologicznego utleniania, przy udziale mikroorganizmów. Oczyszczone ścieki odpływają poprzez urządzenie pomiarowe kontrolujące ich ilość, np. przepływomierz ultradźwiękowy, do odbiornika – najczęściej rowu.


Prawidłowy przebieg opisanego wyżej, w istocie dość skomplikowanego procesu zależy od odpowiedniej obsługi instalacji oczyszczalni. Nie mniej jednak na jakość działania obiektu olbrzymi wpływ ma również to, co znajduje się w ściekach oraz ilość dostarczanych do niej nieczystości płynnych.


Dlatego też aby urządzenia kanalizacyjne oraz oczyszczalnia prawidłowo funkcjonowały (zwłaszcza w zakresie oczyszczania biologicznago) niezwykle istotne jest przestrzeganie zakazu wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych (m.in. żwiru, piasku, szkła), odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt. Na te elementy mamy wpływ my – Użytkownicy. Możemy również bezpośrednio wpływać na ilość powstających ścieków, w szczególności poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą.


Co zrobić jednak w sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni przestaje wystarczać? Co wówczas zrobić ze ściekami? Niewiele pomoże oszczędzanie wody. Rozwiązaniem nie będą też przydomowe oczyszczalnie ścieków, choćby ze względu na szereg uwarunkowań mających wpływ na ich prawidłową pracę. Szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz przez wyspecjalizowane firmy do innych oczyszczalni też nas nie satysfakcjonuje, choćby z uwagi na koszty. Poza tym pozostaje problem nielegalnego zrzutu ścieków do rowów – jakie są tego konsekwencje dla środowiska, a zwłaszcza dla jakości życia Mieszkańców możemy sobie wyobrazić.


W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest zainwestowanie w nowoczesną oczyszczalnię i rozbudowa sieci na terenie gminy. Z tym wiąże się swoboda dalszego rozwoju, czystsze środowisko i konsekwentne eliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków.


Inwestycje tego rodzaju nie są ani tanie, ani łatwe, nie mniej jednak podjęcie decyzji o koniecznych pracach to niezbędny krok na drodze zrównoważonego rozwoju gminy.

Aktualności

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Piecowice, o...

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 24.06.2021r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XVII, w obrębie wsi...

Z życia gminy
Regulamin strefy kibica
Data publikacji: 14.06.2021r.

Regulamin strefy kibica

Prosimy zapoznać się z zasadami, które obowiązują na terenie strefy kibica w Kiełczowie, a odwiedzających strefę - o przestrzeganie...

Pozostałe
Spędź wakacje z WOT
Data publikacji: 11.06.2021r.

Spędź wakacje z WOT

Nigdy nie służyłeś w wojsku? Odbędziesz 16-dniowe szkolenie podstawowe. Jesteś żołnierzem rezerwy? Przejdziesz 8-dniowe szkolenie wyrównawcze....

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich