Drukuj

Informacje o środowisku i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Przepisy dotyczące dostępu do informacji o środowisku


Podstawowe przepisy dotyczące warunków dostępu do informacji zawarte są w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zapisy tej ustawy realizowane są jako kontrola społeczna organów władzy publicznej, w szczególności organów administracji. Reprezentantami społeczeństwa mogą być organizacje społeczne, pojedynczy obywatele – osoby fizyczne, media, niezorganizowane grupy obywateli.

Na mocy tej ustawy władze publiczne zobowiązane są do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone na podstawie przepisów prawa.

Organ udostępnić może informacje dotyczące:

 1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
 2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na poszczególne elementy środowiska,
 3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
 4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań,
 6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać stany elementów środowiska, emisje i zanieczyszczenia, oraz środki podejmowane w celu ograniczenie zagrożeń


Informacje o środowisku udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej przyjętej formie dodatkowo podając dane dotyczące sposobu gromadzenia tych danych, metod interpretacji itp. Udostępnienie odbywa się zwykle na pisemny wniosek zainteresowanego, który nie musi legitymizować się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.


Organ udzielić może informacji ustnej w przypadku, gdy dane te nie wymagają wyszukiwania lub gdy niezbędne są w celu ratowania zdrowia ludzi lub zachowania bezpieczeństwa środowiska w przypadku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń naturalnych bądź wypadków.


Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą szczegółowych danych jednostkowych, toczących się spraw sądowych, dokumentów i spraw chronionych prawem autorskim, danych osobowych i innych wrażliwych informacji mogących zwiększyć zagrożenie dla środowiska.


Warto jednak zaznaczyć, że przepisów o odmowie udzielania informacji nie stosuje się, jeżeli dotyczy ona:

 1. ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;
 2. stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;
 3. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;
 4. poziomu emitowanego hałasu;
 5. poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.


Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Ocena oddziaływania na środowisko


Narzędziem służącym do znajdowania optymalnych rozwiązań w realizacji inwestycji jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, która prawidłowo przeprowadzona umożliwia realizację przedsięwzięć w sposób optymalny dla środowiska i eliminujący zagrożenia związane potencjalnymi konfliktami społecznymi.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opieramy się przeprowadzając procedurę oceny oddziaływania na środowisko jest wspomniana wcześniej ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Aby właściwa ocena była możliwa należy zakwalifikować przedsięwzięcie opierając się na Rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie należy jednak zapominać, że istotnymi dla bezpośredniej identyfikacji wymagań środowiskowych stawianych przed inwestycjami są akty prawne opisujące zakres i skalę dopuszczalnego korzystania ze środowiska.

Przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wprowadzono dodatkowy podział uzależniony od ich skali i rodzaju na:

 • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ocena oddziaływania dla tych pierwszych prowadzona jest obligatoryjnie, natomiast w przypadku potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzany jest na podstawie oceny przedsięwzięcia uwzględniającej rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w zasadzie w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeśli przedsięwzięcie należy do potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko Inwestor kieruje wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając do niego między innymi:

 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP)
 • Załączniki mapowe (mapa ewidencyjna, mapa z lokalizacją przedsięwzięcia i obszarem oddziaływania)
 • Dokumenty pozwalające na ustalenie stron postępowania


Jeśli złożone dokumenty mają braki organ prowadzący postępowanie wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.


Dotyczy to zarówno braków formalnych jak i merytorycznych. Po uzupełnieniu braków wszczęte zostaje postepowanie administracyjne, a uzupełniona dokumentacja przekazywana jest organom opiniującym:

 • Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ),
 • Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS),
 • Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (PGW WP),
 • organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeśli jest wymagane.


Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organ prowadzący postępowanie podejmuje decyzję o konieczności sporządzenia raportu OOŚ. Jeśli raport nie jest wymagany ustala warunki środowiskowe w decyzji. Jeśli raport jest konieczny postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek jego opracowania. Warto wspomnieć, że organy opiniujące w oparciu o przekazane informacje ustalają także zakres raportu gdy stwierdzą, że przeprowadzenie oceny oddziaływania jest niezbędne.

Jeżeli organ wydający decyzję nałoży na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu OOŚ, wówczas, zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ustawy ooś, zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach której każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków.

Po przygotowaniu raportu przez Inwestora, przeprowadzeniu analizy zawartych w nim ustaleń i zaopiniowaniu ich przez RDOŚ i PPIS oraz PGW WP organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będącą zbiorem warunków środowiskowych, których spełnienie umożliwi realizację przedsięwzięcia. Decyzja ta jednak nie daje materialnego prawa do realizacji inwestycji/przedsięwzięcia, lecz służy organom wydającym pozwolenia lub zezwolenia do ustalania warunków, na jakich ich zgoda ta może być wydana.


W oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (także oceniane pod względem środowiskowym) jednostka projektowa opracowuje projekt budowlany na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Inwestorowi, a właściwie podmiotowi bezpośrednio realizującemu inwestycję pozostaje więc trzymać się ściśle ustaleń poczynionych w uzyskanych na tym etapie uzgodnieniach. Uzgodnienia te dotyczą takich zagadnień jak gospodarka odpadami, zagospodarowanie ścieków (wody opadowe i roztopowe, ścieki technologiczne i bytowe), rozwiązania chroniące środowisko przed emisjami do powietrza, hałasem, polami elektromagnetycznymi, wibracjami, ochrona przyrody, ochrona obszarów Natura 2000 itp. 


W przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko szczegółowe wymagania co do jego ochrony zawarte są w aktach prawa miejscowego (mpzp) lub decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także przepisach budowlanych. Po sporządzeniu na podstawie tych dokumentów projektu budowlanego i przedłożeniu go w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub po złożeniu go jako zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych jest on również oceniany pod względem spełniania obowiązujących przepisów, również dotyczących ochrony środowiska.


Podczas trwania etapu realizacji przedsięwzięcia, na etapie końcowym, Inwestor zobowiązany jest także do opracowania i przedłożenia stosownych wniosków o wydanie zezwoleń, np. na przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów, emisję gazów i pyłów do powietrza, odprowadzenie ścieków lub pobór wody, oczywiście jeśli takowe są wymagane.

Aktualności

Rodzina i zdrowie
Dyżur eksperta ZUS
Data publikacji: 27.07.2021r.

Dyżur eksperta ZUS

4 sierpnia, w godz. 10.30-13.30, w Urzędzie Gminy Długołęka odbędzie się kolejny dyżur eksperta ZUS, który pomoże w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start...

Z życia gminy
Dożynki gminne tuż, tuż
Data publikacji: 27.07.2021r.

Dożynki gminne tuż, tuż

Drodzy mieszkańcy! Miło nam poinformować, że gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Długołęka będzie Domaszczyn. Zapraszamy Was do dwudniowej zabawy w ostatni weekend sierpnia....

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich