Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/51-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych?lang=PL

Od lipca 2013 roku gmina odbiera wszystkie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialna jest firma wyłoniona w ramach przetargu.

System gospodarki odpadami komunalnymi ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. W związku z powyższym zgodnie z przepisami prawa wprowadzona została obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. Pomimo wprowadzonego ww. obowiązku, efekt ekologiczny możemy uzyskać przede wszystkim poprzez zmobilizowane i efektywne działanie mieszkańców gminy. Ponadto Gmina zobowiązana jest do uzyskania określonej ilości surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji (np. trawy, liści itp.), w przeciwnym wypadku płacić będzie wysokie kary pieniężne. Oznacza to wówczas mniej pieniędzy w budżecie, które można byłoby przeznaczyć np. na realizację inwestycji.

Informacje na temat odbioru odpadów

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przestrzegania zasad zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka.”.

Regulamin dostępny jest na https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/52-gospodarka-odpadami?lang=PL

  1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych zobowiązani są do zakupu pojemników na odpady. W przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązkowe jest jej wyposażenie w pojemnik na odpady zmieszane, który powinien być koloru czarnego. Pozostałe frakcje segregowane mogą być umieszczane w workach. Tzw. pakiet startowy worków można odebrać w biurze podawczym urzędu- następnie firma zabierając pełne worki puste zostawi na wymianę. Można również gromadzić odpady segregowane w pojemnikach ale należy je zakupić we własnym zakresie.
  2. Pojemniki jak i miejsca gromadzenia odpadów (boks śmietnikowy) należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Należy pamiętać, że w przypadku odbioru odpadów z boksów śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w nim znajdują; w związku z powyższym prosimy o pozostawianie w ww. boksach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru.
  3. Należy oznakować posesję tj. umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym- w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Jest to niezwykle ważne np.  w przypadku zgłoszenia reklamacji w sprawie nieodebranych odpadów przez firmę.
  4. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne np. nieodebranie odpadów z terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem w terminie do 3 dni roboczych po wystąpieniu nieprawidłowości tel. pod nr tel. 71-323-02-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe:

Obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest:

  1. Złożenie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku, gdy mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania np. sprzedaje dom, kupuje dom itp., wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. Natomiast w nowym miejscu zamieszkania uiszcza ww. opłatę począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana – przykład: w lutym mieszkaniec mieszkający w gminie X, kupił dom w gminie Y i tam się przeprowadził, wówczas za luty uiszcza opłatę w gminie X, natomiast za marzec uiszcza już opłatę w gminie Y;
  2. Złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości np. poprzez narodziny, zgon, wyprowadzkę/wprowadzenie się członka rodziny itp. przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację; w maju wyprowadził się członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca itp., natomiast uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przykład: w lutym urodziło się dziecko, wówczas należy do 10 marca złożyć nową deklarację ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od lutego; w miesiącu maju wyprowadził się  członek rodziny, wówczas należy złożyć nową deklarację do 10 czerwca ale opłatę w zmienionej wysokości uiszczać już od maja itp.;

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkania dostępny jest pod linkiem poniżej:

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/71-wydzial-ochrony-srodowiska/artykuly/122-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-z-tytulu-zamieszkania?lang=PL

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 26 zł brutto (25,00 zł w przypadku kompostowania) od osoby za miesiąc.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady komunalne są zobowiązane:

  1. Złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
  2. Złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dostępny jest pod linkiem poniżej:

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/71-wydzial-ochrony-srodowiska/artykuly/123-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-nie-zamieszkuja-mieszkancy-a-powstaja-odpady-komunalne?lang=PL

Deklarację można składać w formie papierowej w siedzibie urzędu lub też w formie elektronicznej przez platformę ePUAP, na dostępnym aktywnym formularzu.

Obowiązujące stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dostępne są pod linkiem poniżej:

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/52-gospodarka-odpadami/artykuly/552-uchwala-nr-xliv53022-rady-gminy-dlugoleka-z-dnia-23-czerwca-2022-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokosci-stawki-takiej-oplaty?lang=PL

Terminy uiszczania opłat

Płatności należy wnosić w terminach kwartalnych do:

15 stycznia,15 kwietnia, 15 lipca i 15 października danego roku u sołtysów, bądź przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Wpłata winna być dokonywana w wysokości zadeklarowanej przez osobę składającą deklarację.

Po wprowadzeniu do systemu złożonej przez Państwo deklaracji zostanie wygenerowany indywidualny nr rachunku i przesłany listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny. Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia jednak z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy:

GMINA DŁUGOŁĘKA

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Oddział w Długołęce

41 9584 1021 2003 0300 0101 0046

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy

https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/51-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych?lang=PL

Ponadto gmina raz w roku w okresie jesiennym organizuje mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w formie tzw. „wystawki” czyli odbioru sprzed posesji mieszkańców. W ramach zbiórki odbierane są odpady wielkogabarytowe, w tym: wyposażenie mieszkań, meble, dywany, itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt AGD oraz zużyte opony. Harmonogram zbiórki podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie plakatów w poszczególnych sołectwach jak również umieszczany na stronie internetowej na około miesiąc przed planowaną zbiórką.

„Aplikacja EcoHarmonogram”

Aby pomóc mieszkańcom w segregacji odpadów i ułatwić dostęp do harmonogramu odbioru odpadów od października 2017 r. działa bezpłatna aplikacja EcoHarmonogram.

Film instruktażowy: https://youtu.be/8zWEW0vU-EY

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W 2013 roku gmina Długołęka utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Bielawa przy ul. Komunalnej 1.

Godziny otwarcia:
czwartek 11:00 – 17:00
sobota 8:00 – 15:00

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK-u podane są na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Kiełczowie https://zuk-kielczow.pl/

Przeterminowane leki

Mieszkańcy mogą przekazać przeterminowane leki – do odpowiednio oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady, zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy.

Miejsce ustawienia pojemników na przeterminowane leki:

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich