Gospodarka wodno-ściekowa

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Gospodarka wodno-ściekowa jest jedną z kluczowych spraw dotyczących właściwego funkcjonowania każdej gminy. Świadomość mieszkańców oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie jest bardzo istotne, a działania kontrolne gminy i konsekwentne eliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków czy nieszczelnych zbiorników bezodpływowych są wręcz niezbędne.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy.

Obowiązki te określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a szczegółowo opisuje Regulamin utrzymania czystości i porządku przyjęty Uchwałą Rady Gminy Długołęka Nr XX/204/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniony uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XXIII/250/20 z dnia 17 września 2020 nr.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12099

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11163

Ustawa wraz z regulaminem określają obowiązki właścicieli nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści), którzy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku gdy zostaną stworzone przez gminę warunki do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy dopełnić obowiązku przewidzianego w przytoczonej wyżej ustawie i pilne przyłączyć nieruchomości do sieci oraz podpisać umowę na odbiór ścieków z Zakładem Usług Komunalnych  Sp. z o. o. w Kiełczowie.

https://zuk-kielczow.pl/

Właściciele posiadający na swojej nieruchomości zbiornik na nieczystości ciekłe zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem posiadającym uprawnienia do ich opróżniania oraz transportu. Obowiązkiem właściciela jest także gromadzenie dowodów uiszczania opłat za wyżej wymienione usługi przez okres dwóch lat z uwagi na możliwość kontroli przez uprawnione do tego organy. (np. upoważnionych pracowników UG).

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta, świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych znajduje się pod tym linkiem:

https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=667

Zanieczyszczenie gleby oraz wód gruntowych nieoczyszczonymi lub oczyszczonymi w niewłaściwy sposób ściekami stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także całego środowiska naturalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi podlega karze grzywny. W szczególnych przypadkach sprawa również trafi do sądu, gdzie może zostać nałożona grzywna nawet do 5000 zł. 

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich