Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy Długołęka działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Gminny konsultant, wspiera mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

 • poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30
 • środa w godzinach 8.30 – 16.30

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://wfosigw.wroclaw.pl/         

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: 713230273  i umów się na osobiste spotkanie z gminnym konsultantem.
 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej).
 3. Gminny konsultant pomoże w przygotowaniu wniosku.
 4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Gminy Długołęka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu otrzymasz informację o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania      i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji WR1E/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu); 
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Długołęka jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I.     W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
 • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
 • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
 • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

II.     W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

III.    W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV.    Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Rozliczenie dotacji i wypłata środków

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z gminnym konsultantem w Urzędzie Gminy Długołęka. Konsultantowi należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia. Na ich podstawie zostanie wypełniony dla mieszkańca wniosek o płatność. Komplet dokumentów mieszkaniec wysyła samodzielnie listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Racławicka 13, 53-149 Wrocław).

Pracownik Urzędu Gminy Długołęka pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

Przydatne linki:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
 2. Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 3. Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 4. Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 5. Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania
 6. Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 7. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 8. Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl

Wdrażanie Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Długołęka (dane o liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów o dofinansowanie, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy Długołęka. https://wfosigw.wroclaw.pl/bip/raporty

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Długołęka.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich