Wsparcie uczniów SP Kiełczów i SP Długołęka po COVID-19

Projekt pt. „Program wsparcia szkół podstawowych w czasie pandemii COVID-19 w gminie Długołęka (SP Długołęka, SP Kiełczów)”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 504 792,50 zł

Dofinansowanie: 407 952,50 zł

Opis projektu:

Konieczność realizacji przedmiotowego projektu wynika z długotrwałej pandemii COVID-19, która wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki, w tym: pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych.

Cel główny: wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, wśród 338 uczniów i uczennic (170 K i 168 M) uczęszczających do szkół: SP w Długołęce i SP w Kiełczowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej niniejszych szkół od lutego 2022 do stycznia 2023 r.

Cele szczegółowe:

  • Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy,
  • Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  • Realizacja zajęć wyrównawczych.

Grupa docelowa: 338 uczniów (170 K i 168 M) ze szkół na obszarach wiejskich w gminie Długołęka.

Działania: zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Oczekiwane rezultaty: zwiększenie jakości edukacji w szkołach z terenu gminy poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych u min. 270 uczniów (136 dz, 134 ch).

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z diagnoz, które zostały przeprowadzone przez poszczególne szkoły objęte realizacją niniejszego projektu, w celu opracowania szczegółowego programu wychowawczo-profilaktycznego, a także modelu pomocy uczniom w dobie pandemii. Diagnozy stanowią osobny dokument dla każdej ze szkół i zostały zatwierdzone tj. podpisane przez organ prowadzący przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W diagnozach przeprowadzonych w szkołach uwzględniono problemy pedagogiczne, psychologiczne, dydaktyczne stwierdzone u uczniów spowodowane epidemią choroby COVID-19 i między innymi długotrwałą nauką zdalną.

Rekrutacja do projektu i harmonogramy realizacji zajęć

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie dziecko, którego rodzic/ opiekun złożył poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy i jest uczniem szkoły biorącej udział w projekcie.

Zestawienie logotypów - od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska; Dolny Śląsk; Unia Europejska