Granty PPGR

Projekt pt. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Całkowita wartość projektu: 612 141,69 zł

Dofinansowanie: 612 141,69 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie 245 dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkujących na terenie gminy Długołęka w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę zdalną.

Dodatkowe informacje:

Zadanie sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Gwarancja

Informujemy, iż gwarancja, o której mowa jest w umowie darowizny jest gwarancją od dostawcy laptopa: Serwis Centralny NTT System S.A.
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel. +48 22 773 62 10
fax. +48 22 773 62 29
e-mail: serwis@ntt-technology.pl
https://ntt.pl/serwis-centralny/

Gwarancja wynosi 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu między Gminą a ww. firmą, tj. od 19.07.2022 roku.

Niniejsza gwarancja jest gwarancją door-to-door. W przypadku stwierdzenia usterek prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazaną firmą.

Baner Programu Granty PPGR. Na banerze po lewej napis programu wraz z logotypami programu, po prawej dwójka dzieci patrzących w ekran laptopa.