KGW

Projekt pt. „Żyjmy bezpiecznie w gminie Długołęka”

Program: Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wartość całkowita projektu: 19 849,00 zł

Dofinansowanie: 19 849,00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez:

  1. zorganizowanie wydarzeń informacyjno-edukacyjnych, których celem będzie stworzenie efektywnego lokalnego systemu bezpieczeństwa oraz wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw wobec seniorów oraz promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  2. zakup urządzeń i wyposażenia.

Dodatkowe informacje

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich