Boisko w Domaszczynie

Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu boiska wielofunkcyjnego na części działki 126/2 w Domaszczynie”

Program: Fundusz solidarnościowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Wartość całkowita projektu: 693 034,32 zł

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu będzie zagospodarowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w Domaszczynie obejmujące budowę obiektów małej architektury, w tym: budowę altan rekreacyjnych o powierzchni 34,81m², nawierzchni utwardzonych, obiektów małej architektury i nasadzeń zieleni.

W efekcie przeprowadzonych prac niniejszy teren będzie pełnił funkcję ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno- sportowego, wyposażonego w urządzenia małej architektury, nawierzchnie utwardzone przepuszczające wody opadowe oraz nasadzenia. Sposób zaprojektowania przedmiotowego terenu zapewni możliwość jego użytkowania wszystkim grupom wiekowym, zapewniając integracyjny charakter obszaru.

Dodatkowe informacje

Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską

Logo Aglomeracji Wrocławskiej
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich