Odpowiedzi na uwagi

O konieczności wybudowania trzeciej oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy informowaliśmy Państwa wielokrotnie. Mając na uwadze ustawowe obowiązki gminy, ale przede wszystkim konieczność rozwiązania problemu oczyszczania ścieków – a co się z tym również wiąże, utrzymanie rozwoju gminy na najwyższym poziomie – od kilku lat prowadzone są działania, mające na celu wybudowanie nowoczesnego obiektu, mającego posłużyć naszej wspólnocie przez wiele lat.

Jednym z procesów, które muszą się odbyć zanim rozpocznie się budowa, jest zmiana w dokumentach planistycznych w zakresie przeznaczenia terenu, na którym oczyszczalnia ma powstać. Zmiana musi objąć zarówno przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W toku prac nad zmianą studium otrzymaliśmy uwagi, dotyczące projektu tego dokumentu planistycznego, ale również takie, które odnosiły się do planowanej inwestycji. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium, zgodnie z przepisami, zostały rozstrzygnięte w formie zarządzenia wójta (dostępne tutaj: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13225). Odpowiedzi na pozostałe kwestie poruszane przez mieszkańców zamieściliśmy w załączonej tabeli.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich